ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Dywitach

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Budownictwa i Inwestycji Komunalnych

Data udostępnienia: 2018-07-10

Ogłoszono dnia: 2018-07-10 przez Wójt Gminy Dywity

Termin składania dokumentów: 2018-07-23 16:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2018

Zlecający: Wójt Gminy Dywity

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe (min inżynierskie) na kierunku budownictwo w specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie.
 3. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.
 5. Posiadanie prawa jazdy kategorii „B” oraz własny samochód osobowy
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Dobra znajomość obsługi komputera (m.in. MS OFFICE, AUTOCAD, EWMAPA).
 8. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 9. Znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku pracy tj. znajomość następujących ustaw:
  • ustawa z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015r.  poz. 1515);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267);
  • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.).
 10. Staż pracy na stanowisku urzędniczym lub związanym z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Co najmniej 3 - letnia praktyka zawodowa w wykonywaniu pracy związanej z budownictwem
 2. Znajomość programów do kosztorysowania.
 3. Dyspozycyjność.
 4. Kreatywność i samodzielność w działaniu.
 5. Łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór i realizacja zadań związanych z przygotowywaniem i prowadzeniem inwestycji.
 2. Nadzór nad prawidłową realizacją projektów z udziałem funduszy unijnych, zgodnie z dokumentacją techniczną.
 3. Egzekwowanie uprawnień w zakresie jakości wykonanych prac, a w szczególności egzekwowanie uprawnień z zakresu gwarancji i rękojmi.
 4. Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadań własnych Gminy wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 5. Nadzorowanie prac w terenie związanych z prowadzonymi inwestycjami i remontami.
 6. Udział w procedurach związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 7. Przygotowywanie projektów pism, wniosków, sprawozdań i innych dokumentów dotyczących wykonywanych zadań.
 8. Przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
 9. Przygotowywanie projektów umów i obsługa ich zawarcia oraz realizacji w zakresie zajmowanego stanowiska.
 10. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót.
 11. Uczestnictwo w komisjach odbiorów okresowych (radach budowy), końcowych inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
 12. Prowadzenie rozliczeń finansowych w zakresie prowadzonych zadań, w tym:
  1. weryfikacja merytoryczna faktur i rachunków za wykonane usługi, inwestycje, zakupione towary w zakresie spraw objętych zadaniami na stanowisku,
  2. opisywanie faktur oraz rachunków pod względem merytorycznym,
  3. kontrola wydatków środków finansowych w ramach powierzonych zadań,
  4. sporządzanie OT w ramach prowadzonych inwestycji,
 13. Inwentaryzacja realizowanej infrastruktury technicznej,
 14. Dokonywanie kontroli usuwania przez Wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym.
 15. Zlecanie specjalistycznych opracowań, ekspertyz i opinii w zakresie planowanych i realizowanych inwestycji,
 16. Koordynacja, uzgadnianie i analiza zleconych opracowań koncepcyjnych i dokumentacji technicznych,
 17. Uzgadnianie i analiza dokumentacji technicznych, zlecanych i opracowywanych przez inne jednostki organizacyjne Gminy,
 18. Występowanie z wnioskami o uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonywanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót (dotyczy przedsięwzięć dla realizacji których nie jest wymagane pozwolenie na budowę) dla inwestycji prowadzonych przez Gminę
 19. Opracowywanie projektów w zakresie pozyskiwania środków finansowych pozabudżetowych krajowych i zagranicznych, współpraca w tym zakresie z funduszami, fundacjami i innymi organizacjami,
 20. Współpraca z innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania przez gminę środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, remontowe i modernizacyjne,
 21. wypełnianie obowiązków wynikających z realizacji kontroli realizowanych zadań z udziałem środków z funduszy zewnętrznych,
 22. Przygotowywanie projektów uchwał wynikających z zakresu działania referatu,
 23. Zastępstwo w razie nieobecności na stanowisku Inspektora w Referacie Budownictwa i Inwestycji Komunalnych,
 24. Prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie swoich właściwości,
 25. Prowadzenie w ramach powierzonych zadań oraz posiadanych kompetencji bieżącej korespondencji.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w budynku piętrowym, usytuowanie stanowiska pracy na piętrze budynku (bez możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych – brak windy).
 2. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
 3. Czas pracy: pełen wymiar – przeciętnie 40 godzin tygodniowo.
 4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na ww. stanowisku.
 2. Życiorys zawodowy – curriculum vitae.
 3. Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, stażach lub praktykach.
 4. Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 992, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902.).
 9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-07-23 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Budownictwa i Inwestycji Komunalnych” w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. w Biurze Obsługi Interesanta: Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity.
c. Miejsce:
Biuro Obsługi Interesanta: Dywity - ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.ugdywity.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dywity przy ul. Olsztyńskiej 32 w Dywitach. Kontakt w sprawie przeprowadzania procedury rekrutacyjnej: tel. (0-89) 52 47 644.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Dywity
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Dywity Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Baka Data wprowadzenia do BIP 2018-07-10 13:49:25
Wprowadził informację do BIP: Cezary Kotowski Data udostępnienia informacji: 2018-07-10 14:20:14
Osoba, która zmieniła informację: Cezary Kotowski Data ostatniej zmiany: 2018-08-01 14:55:38
Artykuł był wyświetlony: 314 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Dywity
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu